Obchodné podmienky

1. Všeobecné obchodní podmínky

1.1.Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím, kterým je EUROINTECH s.r.o, IČO: 03780481, Bayerova 120, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm (dále jen "prodávající") a kupujícím, které předmětem je koupě a prodej zboží na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího www.eurointech.cz.

1.2.Smluvné strany se dohodli, že kupující odesláním objednávky prodávajícímu potvrzuje, že souhlasí s tím, že tyto všeobecné obchodní podmínky a jejich podmínky a ustanovení se budou vztahovat na všechny kupní smlouvy, uzavřené na internetové stránce elektronického obchodu, které provozuje prodávající, na základě které prodávající dodá zboží prezentované na předmětné internetové stránce kupujícímu (dále jen "kupní smlouva") a na všechny vztahy mezi prodávajícím a kupujícím, vzniklé zejména při uzavírání kupní smlouvy a reklamací zboží.

1.3 Orgán dozoru je Česká obchodní inspekce (ČOI), Inspektorát pro Jihomoravský a Zlínský kraj, Třída kpt. Jaroše 1924/5, 602 00 Brno.

2. Způsob uzavírání kupní smlouvy

2.1.Kupní smlouva je uzavřena závazným akceptováním návrhu na uzavření kupní smlouvy kupujícího prodávajícím ve formě e-mailové zprávy kupujícího zaslaného prodávajícímu a/nebo ve formě kupujícím vyplněného a odeslaného formuláře na internetové stránce prodávajícího a/nebo ve formě telefonické objednávky kupujícího prodávajícímu (dále jen "objednávka").

2.2.Závazným akceptováním objednávky kupujícího prodávajícím je telefonické nebo e-mailové potvrzení prodávajícího kupujícímu o akceptování objednávky po předcházejícím přijetí objednávky kupujícího a po ověření dostupnosti a termínu dodání zboží požadovaného kupujícím označené jako "potvrzení objednávky". Automaticky vykonávané oznámení o přijetí objednávky do elektronického systému prodávajícího se nepovažuje za závazné akceptování objednávky.

2.3.Závazné akceptování objednávky obsahuje údaje o názvu a specifikaci zboží, kterého prodej je předmětem kupní smlouvy, dále údaje o ceně zboží a/nebo jiných služeb, údaj o dodací lhůtě zboží, název a údaje o místě, kde má být zboží dodaný a údaje o ceně, podmínkách, způsobu a termínu přepravy zboží na dohodnuté místo doručení zboží pro kupujícího, údaje o prodávajícím, případně jiné údaje.


3. Práva a povinnosti prodávajícího

3.1.Prodávající je povinný:

a. dodat na základě objednávky potvrzené prodávajícím kupujícímu zboží v dohodnutém množství, kvalitě a termínu a zabalit ho nebo dohodnout přepravu způsobem potřebným na jeho uchování a ochranu,
b. zabezpečit, aby dodané zboží splňovalo platné právní předpisy ČR
c. odevzdat kupujícímu nejpozději spolu se zbožím v písemné nebo elektronické podobě všechny doklady potřebné k převzetí a užívání zboží a další doklady předepsané platnými právními předpisy (dodací list, daňový doklad)

3.2.Prodávající má právo na řádné a včasné zaplacení kupní ceny od kupujícího za dodané zboží.


4. Práva a povinnosti kupujícího

4.1.Kupující je povinný:

a. převzít zakoupené nebo objednané zboží,
b. zaplatit prodávajícímu dohodnutou kupní cenu v dohodnuté lhůtě splatnosti včetně nákladů na doručení zboží,
c. nepoškozovat dobré obchodní jméno prodávajícího,
d. potvrdit v dodacím listě převzetí zboží svým podpisem nebo podpisem jim pověřené osoby,
e. v případě odstoupení od kupní smlouvy a nepřevzetí objednaného zboží je povinný uhradit smluvní pokutu ve výšce logistických nákladů prodávajícího

4.2.Kupující má právo na dodání zboží v množství, kvalitě, termínu a místě dohodnutém smluvními stranami v závazném akceptování objednávky.

5. Kupní cena

5.1.Kupující je povinný zaplatit prodávajícímu kupní cenu zboží dohodnutou v kupní smlouvě a/nebo podle ceníku prodávajícího platného v čase uzavření kupné smlouvy včetně nákladů na doručení zboží (dále jen "kupní cena") dobírkou prostřednictvím společnosti poskytující poštovní služby nebo bezhotovostním převodem na účet prodávajícího, uvedený v závazné akceptaci objednávky.

5.2.Prodávající si vyhrazuje právo na změnu kupní ceny v případě změny právních předpisů, změny kurzu koruny a změny cen od výrobců nebo dodavatelů zboží.

5.3.V případě, jak kupující zaplatí prodávajícímu kupní cenu bezhotovostním převodem, za den platby se považuje den, kdy byla celá kupní cena připsaná na účet prodávajícího.

5.4.Kupující je povinný zaplatit prodávajícímu kupní cenu za dohodnuté zboží v lhůtě podle kupní smlouvy, nejpozději však při převzetí zboží.

5.5.V případě, jak kupující zaplatí prodávajícímu kupní cenu za zboží dohodnuté v kupní smlouvě, kupující je oprávněný odstoupit od kupní smlouvy a požadovat vrácení kupní ceny jen v souladu s platnými právními předpisy ČR. Prodávající je v tom případě povinný vrátit kupujícímu kupní cenu v plné výši do 30 dní od vrácení zboží.

5.6.V případě, jak kupující odstoupí od kupní smlouvy před zaplacením celé kupní ceny, smluvné strany se dohodli, že zaplacená záloha na kupnou cenu se započítá v celé výši na smluvní pokutu, kterou je povinný kupující zaplatit prodávajícímu, jak v kupní smlouvě není dohodnuto jinak.

5.7.V případě, jak kupující nezaplatí predávajícímu celou kupní cenu při převzetí zboží, smluvní strany se dohodli, že prodávající je oprávněný odstoupit od kupní smlouvy a zaplacená záloha na kupní cenu se započítá v celé výši na smluvní pokutu, kterou je povinný kupující zaplatit prodávajícímu, jak v kupní smlouvě není dohodnuto jinak.

 

6. Nabytí vlastnictví a přechod nebezpečí za škody na zboží

6.1.Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží až úplným zaplacením celé kupní ceny za zboží.

6.2.Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v čase, kdy převezme zboží od prodávajícího nebo když tak neučiní včas, tak v čase, kdy mu prodávající umožní nakládat se zbožím a kupující zboží nepřevezme.


7. Osobní údaje a jejich ochrana

7.1.Smluvní strany se dohodly, že kupující v případě, že je fyzickou osobou je povinný oznámit prodávajícímu svoje jméno a příjmení, adresu trvalého bydliště včetně PSČ, číslo telefonu a e-mailovou adresu.

7.2.Smluvní strany se dohodly, že kupující v případě, že je právnickou osobou je povinný oznámit prodávajícímu svoje obchodní jméno, adresu sídla včetně PSČ, IČO, číslo telefonu a e-mailovou adresu.

7.3.Kupující vyhlašuje, že souhlasí ve smyslu ust. § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů, aby prodávající zpracoval a uschovával jeho osobní údaje, zejména ty, které jsou uvedené výšše a/nebo které jsou potřebné při činnosti prodávajícího a zpracovával je ve všech svých informačních systémech. Prodávající se zavazuje, že bude s osobními údaji kupujícího zacházet a nakládat v souladu s platnými právními předpisy ČR. Kupující uděluje prodávajícímu tento souhlas na dobu neurčitou. Souhlas se zpracováním osobních údajů může kupující odvolat kdykoliv písemnou formou. Souhlas zanikne ve lhůtě 1 měsíce od doručení odvolání souhlasu kupujícího prodávajícímu.

7.4.Kupující při odeslání objednávky vyjadřuje osobní i svůj souhlas s tím, aby mu prodávající zasílal zprávy o činnosti, nabídkách a akcích prodávajícího. Kupující může kdykoliv písemnou formou odvolat tento souhlas s tím, aby mu prodávající zasílal zprávy o činnosti, nabídkách a akcích prodávajícího bez toho, aby byl jakýmkoliv způsobem ovlivněna nebo zmařena možnost uskutečnit uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím podle těchto všeobecných obchodních podmínek. Souhlas zanikne v lhůtě 1 měsíce od doručení odvolání souhlasu kupujícího prodávajícímu.


8. Závěrečné ustanovení

8.1.Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto všeobecných obchodních podmínek. Povinnost písemného oznámení změny v těchto všeobecných obchodních podmínkách je splněná umístněním na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího.

8.2.V případě, jak je kupní smlouva uzavřená v písemné formě, jakákoliv její změna musí mít písemnou formu.

8.3.V případě pochybností se smluvní strany dohodly, že za dobu používání se považuje doba od doručení zboží kupujícímu podle bodu 5.6. těchto všeobecných obchodních podmínek do dne doručení zboží prodávajícímu podle bodu 11.4. těchto všeobecných obchodních podmínek.

8.4.Smluvní strany se dohodly, že komunikace mezi nimi bude uskutečňováná ve formě e-mailových zpráv.

8.5.Na vztahy neupravené těmito všeobecnými obchodními podmínkami se vztahují příslušné ustanovení Občanského zákoníku a osobních předpisů

8.6.Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnost vůči kupujícímu uzavřením kupní smlouvy.

8.7.Kupující zasláním objednávky potvrzuje, že si tyto všeobecné obchodní podmínky přečetl a v celém rozsahu s nimi souhlasí. 

Kategórie